Kallelse, Närings- och kulturnämnden 13.4.2021 kl. 17:15

Publicerad 9.4.2021 20:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.7.2021 18:00

Sammanträdestid                      tisdagen den 13.04.2021 kl. 17:15

Sammanträdesplats                  Kommunkansliet

                             F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

NKN § 1             Kallelse och beslutsförhet

NKN § 2             Val av protokolljusterare, tid och plats

NKN § 3             Godkännande och komplettering av föredragningslistan

NKN § 4             Verksamhetsberättelse

NKN § 5             Eckeröappen

NKN § 6             Utomhusskulptur

Eckerö den 9.4.2021

Johan Hilander

viceordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.4.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 9.4.2021
Uppdaterad 9.4.2021