Kallelse, Kommunstyrelsen 27.4.2021 kl. 18.30

Publicerad 23.4.2021 22:50

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 25.6.2021 01:30

Sammanträdestid

tisdagen 27.04.2021 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 102                          Kallelse och beslutförhet

KS § 103                          Val av protokolljusterare, tid

KS § 104                          Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 105                          Delgivningar

KS § 106                          Arbetsgrupp avfallshantering

KS § 107                          Avskrivningar

KS § 108                          Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, byggnadstekniska nämnden

KS § 109                          Skrivelse gällande avledande av vatten från området runt Eckerö skola

KS § 110                          Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, närings- och kulturnämnden

KS § 111                          Remiss, landskapsförordning om arkivering av elektronisk information som ska förvaras mer än tio år och varaktigt

KS § 112                          SÅHD förbundsfullmäktige 29.4.2021

KS § 113                          Anhållan om att köpa mark av kommunen

KS § 114                          Bokslut 2020

KS § 115                          Ekonomisk uppföljning jan-mars 2021

KS § 116                          Uppföljning av rutinerna angående trygghetslarmet

Eckerö 23.4.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 30.4.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 23.4.2021
Uppdaterad 23.4.2021