Kallelse, Kommunstyrelsen 13.4.2021 kl. 18:30

Publicerad 9.4.2021 22:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.8.2021 01:30

Sammanträdestid  tisdagen 13.04.2021 kl. 18:30

Sammanträdesplat  Kommunkansliet

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 78 Kallelse och beslutförhet

KS § 79 Val av protokolljusterare, tid

KS § 80 Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 81 Delgivningar

KS § 82 Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

KS § 83 Anhållan om momsfri hyra av lokal på Ekergården

KS § 84 Öppethållning kansliet: sommartid och klämdagar

KS § 85 Begäran om utlåtande, val av ordförande och viceordförande för kommunfullmäktige 2021

KS § 86 Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland

KS § 87 Revidering av detaljplan, Storby bostadsområde i Storby by

KS § 88 Begäran om utlåtande, uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten

KS § 89 Arbetsgrupp avfallshantering

KS § 90 Fjärilsgatan, ombyggnad

KS § 91 Tilläggsanslag, vägbelysning i Torp

KS § 92 Uppdatering av förvaltningsstadga

KS § 93 Avtal om markköp, Fifax

KS § 94 Uppföljning av rutinerna angående trygghetslarmet

KS § 95 Begäran om utlåtande över ansökan om jordförvärv, Fastighets Ab Långben

KS § 96 Motion angående fritidsfastigheter av kommunen ägd mark

KS § 97 Medborgarinitiativ om snöplogning mm.

KS § 98 Anhållan om köp av mark av kommunen

KS § 99 Ålands brand- och räddningsförbund, årsmöte 16.4.2021

KS § 100 Samråd gällande marina åtgärder

KS § 101 Remiss: lagförslag om mottagning i hamn av avfall från fartyg

Eckerö 9.4.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 16.4.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 9.4.2021
Uppdaterad 9.4.2021