Kallelse, Kommunstyrelse 11.5.2021, kl. 18.30

Publicerad 7.5.2021 21:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.8.2021 18:00

Sammanträdestid

tisdagen 11.05.2021 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Kommunkansliet

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KS § 117                              Kallelse och beslutförhet

KS § 118                              Val av protokolljusterare, tid

KS § 119                              Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KS § 120                              Delgivningar

KS § 121                              Kommundirektörens tjänstemannabeslut till kännedom

KS § 122                              Bokslut 2020

KS § 123                              Ny hemsida för Eckerö kommun

KS § 124                              Anhållan om köp av mark av kommunen

KS § 125                              Implementeringen av ett nytt ekonomisystem

KS § 126                              Jakträtt på kommunens markområden

KS § 127                              Begäran om utlåtande, uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten

KS § 128                              Bolagsstämma, Ålands Vatten 20.5.2021

KS § 129                              Oasen förbundsfullmäktige 26.5.2021

KS § 130                              KST, hantering av ersättning vid integration

KS § 131                              Ekebo B5

KS § 132                              Val av arbetarskyddsfullmäktige

KS § 133                              Befrielse från uppdrag

KS § 134                              Fyllnadsval, representanter till Ålands brand- och räddningsförbund 2021-2023

KS § 135                              Tomtpriser, Kyrkviken

Eckerö 7.5.2021

Jan-Anders Öström
Kommunstyrelsens ordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 14.5.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 7.5.2021
Uppdaterad 7.5.2021