Kallelse, Kommunfullmäktige 22.4.2021 kl. 18:30

Publicerad 15.4.2021 18:00

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 27.8.2021 18:00

Sammanträdestid

torsdagen den 22.04.2021 kl. 18:30

Sammanträdesplats

Ekergården

                                                         F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KF § 11  Kallelse och beslutsförhet

KF § 12  Val av protokolljusterare, tid och plats

KF § 13  Godkännande och komplettering av föredragningslistan

KF § 14  Fyllnadsval, närings- och kulturnämnden

KF § 15  Ombildande av klasslärartjänst till skolföreståndare fr.o.m. 1.8.2021

KF § 16  Anhållan om att köpa mark av kommunen

KF § 17  Fjärilsgatan, ombyggnad

KF § 18  Tilläggsanslag, vägbelysning i Torp

Eckerö den 15.4.2021

Rune Söderlund

Kommunfullmäktigeordförande

Det justerade protokollet finns framlagt till påseende fr.o.m. 26.4.2021 på kommunkansliet i Överby under kansliets öppethållningstider samt på kommunens hemsida www.eckero.ax.

Publicerad 15.4.2021
Uppdaterad 15.4.2021